Klachtenprocedure

Versie 2.0 13 november 2022, wijzigingen betreffen verduidelijkingen en betere verwijzingen naar de diverse klachtenregelingen en de vertrouwenspersoon voor jeugdigen.

 

Ieder persoon (cliënt of een derde persoon) die met Nelette van den Berg Beeldende therapie te maken heeft, kan een klacht hebben
over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Nelette van den Berg Beeldende therapie.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor mij belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.

Als jij een klacht hebt over Nelette van den Berg Beeldende therapie, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde.
De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kunt maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

Vertrouwenspersoon jeugdigen

Ieder kind of jongere of elke (pleeg)ouder of verzorger mag gebruik maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Heb je vragen of ben je ontevreden, dan kun je contact opnemen met:

De vertrouwenspersoon van het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg)

Telefoon: 088-555 1000 (op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur)
Email: info@akj.nl
Chat: op www.akj.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

Bij de vertrouwenspersoon kun je met je verhaal terecht.
Bij een vertrouwenspersoon kun je geen formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie (zie hieronder).
Hij/zij kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt of met het formuleren van een klacht.

Heb je een klacht?

Wanneer je een klacht hebt, zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen om je klacht bespreekbaar te maken.

Cliënten die een overeenkomst hebben met Zorgkracht 12 kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Zorgkracht 12:
https://zorgkracht12.nl/wp-content/uploads/2022/06/Klachtenprocedure-Zorgkracht-12-versie-3-27-6-2022.pdf

Cliënten die een overeenkomst hebben met MindCare kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Mindcare:
https://mindcareassen.nl/wp-content/uploads/2020/07/klachtenregeling.pdf

Cliënten die een overeenkomst hebben met Centrum Onderwijsondersteuning en Begeleiding BV kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Centrum onderwijsondersteuning en begeleiding: https://www.ontwikkelingeneducatie.nl/sites/default/files/pdf_basic_page/klachtenprocedure.pdf

Voor alle andere cliënten is de onderstaande klachtenregeling van toepassing: 

Klachtenprocedure stap voor stap

  1. Maak een afspraak met de directeur (Nelette van den Berg) om de klacht te bespreken.

  2. Indien het ongenoegen niet is weggenomen, kun je een klacht indienen bij NIBIG door het klachtenformulier in te vullen:
    https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/.

  3. Wanneer jij niet tevreden bent met de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de geschillencommissie.

Wil je meer informatie?

NIBIG ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen
of een oordeel te geven.

Kijk voor meer informatie:

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg),
ga naar www.igj.nl.

of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening.